Congresinleiding & Statement voor de Sector

Sierteelt in beweging

“Het tempo van verandering van de sierteeltsector moet gelijk op gaan lopen met de rest van de economie. De deelterreinen waar de grootste kansen liggen om de uitdagingen het hoofd te bieden zijn: marketing, samenwerking, duurzaamheid, cross-overs en de consument.
Daarbij blijkt wel dat gebrekkige onderlinge samenwerking een van de belangrijkste zwaktes is om te overwinnen.”

Opening ‘Blooming The Future: Sierteelt in Beweging’

“Ik vertelde u tijdens het vorige congres in december dat de textielindustrie decennia lang één van de pijlers was van de Nederlandse economie. Eind 50- er jaren kwamen de eerste signalen van scheurtjes. Binnen 20 jaar was de textielindustrie verdwenen.

Oorzaak –   Verschuiving productie naar het buitenland

–          Onvoldoende innovatie

–          Geen samenwerking tussen de producenten.

En nu de sierteeltsector, die zit hier vandaag in de zaal. Wederom een grote opkomst waarvoor hartelijk dank.

De Nederlandse sierteeltsector is nog steeds een van de parels van de Nederlandse economie. De sector staat echter onder druk. We moeten zorgen dat we geen bedreigde diersoort worden. Door nationale en internationale ontwikkelingen zijn veranderingen binnen de sector onvermijdelijk. Het behoud van een sterke en kansrijke sierteeltsector, dat is ons doel.

Wij hebben dan ook als Blooming Breeders het initiatief genomen om de hele keten te laten meedenken over de toekomst.

Een sectorbrede aanpak. Nog nooit gebeurd !! De eerste stap was het spraakmakende congres op 2 december op Nyenrode waar 10 uitdagingen werden vastgesteld door deelnemers en sprekers. Hartverwarmend waren de reacties van meer dan 150 ondernemers en andere aanwezigen en de mate van enthousiasme om de schouders er onder te willen zetten bij het vervolg.

In maart van dit jaar hebben wij een viertal digitale brainstormsessies oftewel decisionroomsessies gehouden in Noordwijk. Er waren 80 personen actief: veredelaars, kwekers, handel, toeleveranciers, bestuurders, dienstverlening en onderwijs. Hiernaast hebben we nog een 40-tal mensen digitaal de vragen en stellingen voorgelegd. Ook dit heeft weer een gigantische output opgeleverd.

Ook hebben we een scan gedaan van 10 andere sierteeltrapporten (Santpoortberaad, FloraHolland 2020, VGB-visie, Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, WUR, LEI de Rabobank en rapporten van andere banken) en zijn de 7 websites van de Greenports gescand. Dit alles om niet tot de zoveelste visie te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een 300-woorden-visie waarin een 5-tal actiepunten/verbeterpunten zijn vervat. Deze zullen vandaag in samenhang met het toekomstbeeld worden gepresenteerd. We geven als Blooming Breeders de aanzet.

Wij zijn als Blooming Breeders in gesprek met trekkers om hier een concreet en constructief vervolg aan te geven. De gehele sierteeltketen is hierbij nadrukkelijk zelf aan zet. Afwachten op wat komen gaat is geen optie.

Naast de 5 actiepunten/verbeterpunten is er uit de enorme output naar voren gekomen dat de sierteeltsector een grote behoeft heeft aan meer opleiding en kennisontwikkeling, niet alleen op de traditionele gebieden als teelttechniek, logistiek en veredeling maar ook op gebieden als novel plant breeding techniques, labtechnologie, mechatronica, systeemdenken, groene ict, marketing etc.

Dit heeft tot een concrete actie geleid:

Ik kan u onthullen dat Blooming Breeders in nauw overleg met het Groen onderwijs centrum een Blooming Academy heeft opgericht die voor alle lagen in de sierteeltsector zal worden ingezet. Het Groen onderwijs centrum zal hierin de trekker zijn.”

Alvorens ik het woord geef aan Wendy van Vliet die op een prikkelende wijze nader zal ingaan op de resultaten van het proces en een advies zal geven aan de sector overall wil ik eerst het woord geven aan Aad van der Knaap. Hij zal de alarmbel voor de hele sierteeltsector luiden met de huidige uitspraak van het Europese Hof dat er patenten gevestigd kunnen worden op genetica die reeds in de natuur voorkomen. Hiermee is het hek van de dam.”

 

Op het congres van december is aangegeven dat we met een ketenbrede visie zouden komen die absoluut niet wollig zou zijn. Het Onze Vader bestaat uit 53 woorden, de 10 geboden uit 297 woorden en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit exact 300 woorden. Ik heb u toegezegd dat ons statement kort en krachtig zal zijn en maximaal 300 woorden zal bevatten. Welnu: ons Statement bestaat uit precies 300 woorden.

Het 300 woorden statement voor de sector

De sierteeltsector moet je zien als een cruiseschip. Als de machines vastlopen dan zal de cruisetocht volledig stranden. Essentieel is een goede samenwerking tussen kapitein en bemanning.

Als je niet kunt delen, dan kun je ook niet vermenigvuldigen. We moeten elkaar de successen gunnen. We blijven elkaar beconcurreren maar we wantrouwen elkaar niet. Ga wel uit van je eigen plan en je eigen doelen. Niet zoals bij de kip die tegen het varken zei; “laten we samenwerken dan maken we een uitsmijter spek”. Het varken ging de pijp uit en de kip bleef met het lege ei zitten.

De sierteeltsector zal meer moeten reizen; en dan als metafoor voor leren, groeien en vernieuwen. Reizen is meer dan genieten van fraaie uitzichten. Het is een voortdurende en diepgaande verandering van ideeën. Durf te leven, en leven is het meervoud van lef.

De focus zal moeten komen te liggen op duurzaamheid. Duurzaamheid moet vertaald worden in een businesscase en het hart vormen van de waardecreatie en de marktbewerking. Financieel kortetermijndenken is een cruciale barrière voor bedrijven in hun overgang naar duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid leidt tot snellere groei, betere innovatie en een hoger rendement. Groen is Poen.

Essentieel is dat de marketing in de sierteeltsector op een veel hoger niveau wordt getild. Marketing is veel breder dan reclame. Reclame is het hijsen van de vlag. Maar waar hangt de vlag, op een modderschuit of op een luxe jacht? Dat hangt van de marketing af.

Er dient te worden gedacht vanuit de consument. Of je mensen nu inspireert, informeert, vrolijk of pisnijdig maakt, zorg dat je product iets met de consument doet. Je product moet prikkelen. Dit zorgt voor een deal.

Marketing is het leveren van klanttevredenheid op een winstgevende manier. En dan kun je altijd zeggen “mag het een bloemetje meer zijn”.